6-8 children in a group. At the NULL level, the child understands how English is arranged, learns to build simple sentences, as there is an introduction to verbs to be, can, have and Present Simple tense. The child also gets a basic set of words, learns pronouns, colors, numbers, body parts, food names, places in the city, etc.

        The child will be able to understand speech without translation into English, and will learn to understand speech through the context, as when learning the native language.
        Children will master the words and phrases and will understand the situations in which to use them.
        The child will be able to build simple phrases and expressions and use them in their speech.


На NULL уровне ребенок понимает, как устроен английский язык, учится строить простые предложения, так как идет знакомство с глаголами to be, can, have и Present Simple tense. Ребенок также получает базовый набор слов, учит местоимения, цвета, цифры, части тела, названия еды, мест в городе и т.д.

  • Ребёнок сможет понимать речь без перевода на русский, научится понимать речь через контекст, как при изучении родного языка.
  • Дети овладеют словами и фразами и будут понимать, в каких ситуациях их использовать.
  • Ребёнок сможет строить простые фразы и выражения и использовать их в своей реч
  • Бүлэгт 6-8 хүүхэд. NULL түвшинд хүүхэд англи хэлийг хэрхэн яаж зохион байгуулдагийг ойлгодог, энгийн өгүүлбэр зохиож сурдаг, учир нь 
  • болох, боломжтой, байх, өнөөгийн энгийн үсгүүдийн танилцуулга байдаг. Хүүхэд бас үгсийн үндсэн багцыг олж авдаг, үг хэллэг, өнгө, 
  • тоо, биеийн хэсгүүд, хоолны нэрс, хотод байдаг газар гэх мэтийг сурдаг.
   
           Хүүхэд яриаг англи хэл рүү орчуулахгүйгээр ойлгох боломжтой бөгөөд төрөлх хэл сурахтай адил яриаг контекстээр ойлгохыг сурч мэдэх болно.
           Хүүхдүүд үг, хэллэгийг эзэмшиж, тэдгээрийг ашиглах нөхцөл байдлыг ойлгох болно.
           Хүүхэд энгийн хэллэг, илэрхийлэл бий болгож, үг хэллэг дээрээ ашиглах боломжтой болнo