Франц хэлний сургалт. Өдөр болгон. Гадаад ба монгол багштай. Дүрэм, яриа, сонсгол, бичих бүгдийг түвшин болгонд ном хэрэглэн манай Е learning platform, app дээр үзнэ. Лайв хичээл 4 удаа ZOOM дээр.

Хүүхэд 150000, том хүн 210000 сард, монголоос

гадаадаас бол сургуулийн хүүхэд 70, том хүн 90, бага насны хүүхэд 50 евро сард. Та энэ вэвсайт дээр paypal or credit card ашиглан төлнө.

А1-ээс C1 хүртэл түвшин. Уян хатан хуваарь. Нэг хэлтэй niveau хэлтэй хүмүүс нэг бүлэгт багтах болно. Төлбөр хийсний дараа хүссэн 
түвшингээ бидэнд мэдэгдээрэй. A1: - Та өдөр тутмын стандарт илэрхийлэл, энгийн хэллэгийг ойлгож, ашиглаж, санал бодлоо илэрхийлэх боломжтой болно. - Та өөрийнхөө болон бусдын гадаад байдал, хоббиг тодорхойлж, хувийн мэдээллийн талаархи асуултуудыг томъёолж, хариулж болно.
Таны амьдарч буй хүн, түүний хүрээлэл, сонирхол, зүйл, гэр бүл. - Та өдөр тутмын сэдвээр бусадтай энгийн яриа өрнүүлэхээс гадна тусгай бус сэдвээр текст унших боломжтой болно.
Хэрэв хүн удаан бөгөөд тодорхой ярьж, харилцааг хөнгөвчлөхөд бэлэн бол энгийн яриагаар бусадтай харьцаж болно.
A2: Өндөр хувийн хамааралтай (хувийн болон гэр бүлийн мэдээлэл, дэлгүүр, ойр орчны ажил, ажил гэх мэт) холбоотой 
тусгаарлагдмал хэллэг, нийтлэг ойлголтыг ойлгож чадна. Мэдэгдэж буй сэдвээр үндсэн болон шууд мэдээлэл солилцохыг
шаарддаг хялбар эсвэл зуршлын даалгаврын үеэр харилцаж чаддаг. Энгийн үгсийг ашигласнаар түүний эргэн тойрон дахь

байдлыг дүрсэлж, нэн даруй хэрэгцээг нь хэлж чаддаг. B1: Ажил, сургууль, амралт чөлөөт цаг гэх мэт байнга тохиолддог танил зүйлсийн талаар тодорхой стандарт оролтын үндсэн
санааг ойлгож чадна. Энэ хэлээр ярьдаг газарт аялах үеэр гарч болзошгүй ихэнх нөхцөл байдлыг шийдвэрлэх боломжтой.
Танил эсвэл хувийн сонирхолд нийцсэн сэдвээр энгийн холбогдсон текстийг гаргаж чаддаг. Туршлага, үйл явдал, мөрөөдөл,
итгэл найдвар, хүсэл тэмүүллийг дүрсэлж, үзэл бодол, төлөвлөгөөний шалтгааныг тайлбарлаж өгч болно. B2: Нарийн болон хийсвэр сэдвүүдийн талаархи нарийн төвөгтэй текстийн үндсэн санааг, түүний мэргэжлийн чиглэл дэх
техникийн хэлэлцүүлгийг ойлгох боломжтой. Хэл ярианы чадвар өндөртэй, уян хатан байдалтай харилцан үйлчилж чаддаг
бөгөөд энэ нь аль ч намд хоцрогдолгүйгээр төрөлх хэлтэй хүмүүстэй тогтмол харьцах боломжийг олгодог. Өргөн хүрээний
сэдвээр тодорхой, нарийвчилсан текст боловсруулж, янз бүрийн сонголтуудын давуу болон сул талыг өгдөг сэдэвчилсэн
асуудлын талаархи үзэл бодлыг тайлбарлаж чаддаг.

Level from A1 to C1. Flexible scheduling. People with same language niveau will build up in a same group. Upon payment, please inform us your desired level.

A1:

- You will be able to understand and use standard everyday expressions and simple phrases, to express your opinion.

- You can describe the appearance and hobbies of yourself and others, and you can formulate and answer questions about personal information: where the person you are talking to lives, their circle, interests, things, family.

- You will be able to maintain a simple conversation with others on everyday topics, as well as read texts on non-special topics. Can interact with others in a simple conversation if the person is speaking slowly and clearly and is willing to facilitate communication.

A2: Can understand isolated phrases and common expressions that relate to areas of high personal relevance (like personal or family information, shopping, immediate environment, work). Can communicate during easy or habitual tasks requiring a basic and direct information exchange on familiar subjects. Using simple words, can describe his or her surroundings and communicate immediate needs.

B1:

Can understand the main points of clear standard input on familiar matters regularly encountered in work, school, leisure, etc. Can deal with most situations likely to arise whilst travelling in an area where the language is spoken. Can produce simple connected text on topics which are familiar or of personal interest. Can describe experiences and events, dreams, hopes & ambitions and briefly give reasons and explanations for opinions and plans.

B2:

Can understand the main ideas of complex text on both concrete and abstract topics, including technical discussions in his/her field of specialisation. Can interact

with a degree of fluency and spontaneity that makes regular interaction with native speakers quite possible without strain for either party. Can produce clear, detailed

text on a wide range of subjects and explain a viewpoint on a topical issue giving the advantages and disadvantages of various options.