Зуучийн үйлчилгээ

Мэргэжлийн үнэмлэхийг германы хэмжээнд хүлээн зөвшөөрч байгаа эсэхийг шалгана. Бидэнд үнэмлэхээ илгээнэ үү. Үнэмлэх тань мэргэжил, сургуулиасаа шалтгаалж, хагас юмуу бүтнээр хүлээн зөвшөөрдөг. Ялангуяа гадаад улсын Чех, Унгар, Польш гэх мэт мэргэжлийн үнэмлэхтэй хүмүүс шалгуулах хэрэгтэй.
Манай үнэмлэх шалгах үйлчилгээний төлбөр 100 евро. Үнэмлэхээ илгээхдээ:
Али улс,
сургуулийн нэр,
үнэмлэхийн хугацаа дуусалт,
хэзээ авсан,
ямар мэргэжил.
Үнэмлэх авсан орныхоо хэл дээр бичээрээ.
Зургийг нь илгээнэ.
Мэргэжлийн үнэмлэхийг бид шалгаад амжилтгүй болсон тохиолд германы  холбогдох газар руу нь илгээж хүлээн зөвшөөрөх хүсэлтээ гаргаж болно. Энэ тохиолд төлбөр 1000 евро байна.